ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied       

Het plaatsen van een bestelling bij Atelier Juul leidt tot de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

 

2. Bedrijfsgegevens

Atelier Juul is een onderdeel van : 

Campagne Compagnie bvba - Heistraat 58 – 2610 Wilrijk - BE 0461.632.403

 

3. Annulatie / afgelasten

Het herroepingsrecht met terugbetaling (punt 10 hieronder) is niet van toepassing op tickets/cadeaubonnen voor een workshops.  Een annulatie door de klant kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot een volledige terugbetaling van de geboekte tickets/cadeaubonnen.

 

Pottery Painting

- Tot 3 dagen voor de geboekte datum kan je boeking 1x kosteloos verplaatst worden naar een andere datum. 

- Bij annulatie tussen 3 dagen en 24 hr voor je workshop kan je je boeking mits bijbetaling van 2,5 tot 5 euro (afhankelijk van de grootte van het gekozen item) omzetten in een paint@home box  ter waarde van 25 euro keramiek 

- Last minute annulaties <24hr of no shows de dag zelf worden niet gecompenseerd, je zoekt best zelf iemand om je plekje in te nemen.

 

After work paint & prosecco

- Tot 1 week voor de geboekte datum kan je boeking 1x kosteloos verplaatst worden naar een niet-afterwork datum. 

- Bij annulatie tussen 1 week en 3 dagen voor je workshop wordt je boeking omgezet in een paint@home arrangement 

- Last minute annulaties <24hr of no shows de dag zelf worden niet gecompenseerd, je zoekt best zelf iemand om je plekje in te nemen.

 

Alle andere workshops - geldt niet voor inschrijvingen via cadeaubonnen.

Bij annulering (door de deelnemer) tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande workshop, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort met aftrek van 20 euro administratieve kost. 

- Bij annulering minder dan 1 maand (30 dagen) voor de workshop kan er alleen een terugbetaling (met aftrek van 20 euro administratieve kost)  of verplaatsing  van de workshop gebeuren indien iemand anders de vrijgekomen plaats betalend ingenomen heeft.   

- Atelier Juul  behoudt zich het recht voor een workshop af te gelasten indien het minimaal vermelde aantal inschrijvingen niet gehaald wordt. Atelier Juul zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v.een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

- Indien de workshop afgelast wordt door restrictieve maatregelen van de overheid (Covid gerelateerd), wordt je inschrijving omgezet in een digitaal tegoed, zo kan je op een later moment een nieuwe workshop volgen (of een artikel aankopen in winkel).

 

Bij inschrijving voor een workshop ga je automatisch akkoord met bovenstaande  voorwaarden.

 

4. Gebruik van cadeaubon

Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code die zodra ze aan een bepaalde workshopdatum gekoppeld wordt onlosmakelijk verbonden blijft met die concrete boeking.  Een no-show op de geboekte datum kan geen aanleiding geven tot  hergebruik van dezelfde code voor een workshop op een later moment. Een (gedeeletelijk) terugbetaling in geld is nooit mogelijk bij een annulatie via cadeaubon. 

Bonnen t.e.m. 14/4/2024 :

- kunnen gebruikt worden zolang de op de bon vermelde workshop in het aanbod zit.

-behouden 1 jaar hun effectieve waarde, bij bons ouder dan 1jaar op moment van deelname zal een eventueel prijsverschil  tov moment van uitgifte door de deelnemer bijbetaald dienen te worden.

Bonnen vanaf 15/4/2024 :

- blijven 1 jaar geldig. 

 

5. Workshops

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven op de website www.atelierjuul.be

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

6. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.  

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop en ontvangt ook voor deze personen de bevestigingsmail.

 

7. Prijzen
 Atelier Juul behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst.  Maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

De betaling gebeurt door middel van Bancontact of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

 

8. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Atelier Juul op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.

In geval van schadeaanspraken naar Atelier Juul dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 50 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan Atelier Juul de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Atelier Juul levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Atelier Juul de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Atelier Juul  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Atelier Juul geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Atelier Juul kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Atelier Juul  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.  

9 : Overmacht
Atelier Juul is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. Zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Juul.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan het herroepingsrecht evenwel niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • tickets voor een workshop
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
  • gebruikte goederen

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, de bevestigingsemail heeft ontvangen;
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Atelier Juul  (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Juul wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 Atelier Juul betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

11.Intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en Copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Atelier Juul of rechthoudende derden.
Op de gebruikte foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Atelier Juul is copyright van toepassing.

Delen van foto’s van de website/webshop/workshop is enkel toegestaan, mits schriftelijke toestemming en vermelding  Atelier Juul .

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren.

Dit alles onverminderd het recht van Atelier Juul om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 

12.Privacy

Zie privacy policy

13. Klachten
Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan van Atelier Juul en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten/workshop.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Atelier Juul indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Atelier Juul, zonder dat Atelier Juul daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

14. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

15. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

16. Geen overdracht van rechten

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van Atelier Juul.

 

17. Toepasselijk recht

  1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van Atelier Juul gevestigd is.

Campagne Compagnie gevestigd te 2050 Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden en zoals uiteengezet in de privacy policy.